trocal

KBE        greenline

Φυσικές ιδιότητες Το PVC είναι ένα θερμοπλαστικό πολυμερές. Οι ιδιότητές του κατηγοριοποιούνται συνήθως με βάση τα δύσκαμπτα και εύκαμπτα PVC. Ιδιότητα Δύσκαμπτο PVC Εύκαμπτο PVC Πυκνότητα [g/cm3][13] 1,3–1,45 1,1–1,35 Θερμική αγωγιμότητα [W/(m·K)][14] 0,14–0,28 0.14–0,17 Όριο διαρροής [psi][13] 4500–8700 1450–3600 Μέτρο Γιάνγκ [psi] 490,000[15] Αντοχή σε κάμψη [psi] 10,500[15] Θλιπτική αντοχή [psi] 9500[15] Συντελεστής θερμικής διαστολής (γραμμικός) [mm/(mm °C)] 5×10−5[15] Βικατ B [°C][14] 65–100 Δεν συνιστάται Ειδική αντίσταση [Ω m][16][17] 1016 1012–1015 Αντίσταση φύλλου[Ω][16][17] 1013–1014 1011–1012

Physical Properties PVC is a thermoplastic polymer. Its properties are usually categorized based on stiff and flexible PVC. Properties of PVC Rigid Flexible PVC Density [g / cm3] [13] 1,3-1,45 1,1-1,35 Thermal conductivity [W / (m · K)] [14] 0,14-0,28 0,14 -0.17 Leakage Limit [psi] [13] 4500-8700 1450-3600 Yang Measure [psi] 490,000 [15] Flexural Strength [psi] 10,500 [15] Compressive Strength [psi] 9500 [ (mm) (mm / (mm)) 5 × 10-5 [15] Screw B [° C] [14] 65-100 Not recommended Resistance [Ω] [16] [17] 1016 1012-1015 Resistance sheet [Ω] [16] [17] 1013-1014 1011-1012

PVC πλεονεκτήματα Κόστος. Αποτελούν μία οικονομική λύση που δεν στερείται ποιότητας. ​​Θερμομονωτική ικανότητα. Γιατί το πλαστικό είναι κακός αγωγός της θερμότητας. ​Ηχομόνωση. Το πλαστικό δεν επιτρέπει τη μετάδοση του ήχου. Στεγανότητα. Αντίσταση στη βροχή και στους δυνατούς ανέμους. Μεγάλη διάρκεια ζωής με ελάχιστο κόστος συντήρησης.

Αλουμίνιο μειονεκτήματα Θερμομονωτική ικανότητα. Το αλουμίνιο είναι καλός αγωγός της θερμότητας και μεταφέρει τη θερμότητα εκτός του σπιτιού προς τα μέσα και αντίστροφα. Με λίγα λόγια κρύο τον χειμώνα και ζέστη το καλοκαίρι. Τα τελευταία χρόνια όμως υπάρχουν τα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή στα οποία τοποθετείται θερμομονωτικό υλικό ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική επιφάνεια του αλουμινίου έτσι ώστε να μην επικοινωνούν. Κόστος. Είναι πιο ακριβά από τα συνθετικά κουφώματα ενώ για τα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή το κόστος αυξάνεται ακόμα περισσότερο

PVC cost advantages. They are an economical solution that is not devoid of quality. Thermal insulation capacity. Because plastic is a bad heat conductor. Soundproofing. Plastic does not allow sound to be transmitted. Waterproof. Resistance to rain and strong winds. Long service life with minimal maintenance costs

Aluminum Deficiencies Thermal Insulation Capacity. Aluminum is a good conduit of heat and transfers heat away from home in and vice versa. In short, cold in the winter and hot in the summer. In recent years, however, there are thermally cut aluminum frames in which heat insulating material is placed between the inner and outer surfaces of the aluminum so that they do not communicate. Cost. It is more expensive than synthetic window frames, while for the thermal-insulated aluminum frames the cost is even higher

Κύριες ιδιότητες του PVC Μεγάλη διάρκεια: To PVC είναι δυνατό και ελαφρύ σαν υλικό με μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Είναι μηχανολογικά δυνατό και ανθεκτικό για αυτό θεωρείται ως εξαιρετική επιλογή για κατασκευαστικές χρήσεις σε κτήρια. Ευελιξία: Είναι πολύ ευέλικτο υλικό στη χρήση του αφού μπορεί να κοπεί, σχηματιστεί όπως θέλουμε, να συγκολληθεί και να ενωθεί με άλλα υλικά σε διαφορετικά στιλ. Αντοχή: Σαν υλικό έχει πολύ μεγάλη διάρκεια στο χρόνο και στη σκουριά. Επίσης είναι ανθεκτικό απέναντι στις χημικές διαβρώσεις. Αντέχει στις καιρικές συνθήκες και στη τριβή. Για αυτή του την ιδιότητα προτιμάται συχνά σε προϊόντα εξωτερικού χώρου και προϊόντα που προορίζονται για μεγάλη διάρκεια στο χρόνο. Για την ακρίβεια, η χρήση του PVC για προϊόντα με μεγάλη χρήση στο χρόνο για κατασκευαστικούς λόγους αφορά το 85% της χρήσης του συνολικά. Για παράδειγμα, εκτιμάται ότι οι αγωγοί από PVC μπορούν να αντέξουν έως και 100 χρόνια. Σε άλλες εφαρμογές του, όπως για παράδειγμα στα κουφώματα και σωληνώσεις καλωδίων, οι έρευνες υποδεικνύουν ότι πάνω από το 60% των προϊόντων θα έχουν διάρκεια ζωής άνω των 40 χρόνων. Κόστος: To PVC είναι εξαιρετικά δημοφιλές λόγω της χαμηλής τιμής του. Χρησιμοποιείται τόσο πολύ σε κατασκευαστικές δομές εδώ και δεκαετίες λόγω του οι φυσικές και τεχνικές του ιδιότητες του προσφέρουν πλεονεκτήματα κόστους-απόδοσης. Σαν υλικό είναι πολύ ανταγωνιστικό στη τιμή του. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι πολύ ανθεκτικό, έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και είναι πολύ οικονομική η συντήρηση του, το καθιστά άκρως ανταγωνιστικό προς τα υπόλοιπα υλικά του είδους. Σύμφωνα με έρευνα από το Total Cost of Ownership (TCO), μονάδα μέτρησης που έχει ως σκοπό να βοηθά τους καταναλωτές και ιδιοκτήτες να αποφασίσουν τα άμεσα και έμμεσα κόστη ενός προϊόντος ή ενός συστήματος, έδειξε ότι το PVC είναι το πιο οικονομικό και συμφέρον υλικό για τη κατασκευή κουφωμάτων, αγωγών και δαπέδων. Φιλικό προς το περιβάλλον: To γεγονός ότι είναι τόσο καλό θερμομονωτικό υλικό ενισχύει την ενεργειακή αποδοτικότητα ενός κτηρίου. Τα προϊόντα PVC χρειάζονται σημαντικά λιγότερη ενέργεια και καταναλώνουνε λιγότερους πόρους για τη παρασκευή τους. Όπως επίσης και κατά την μετατροπή τους στο τελικό προϊόν. Επιπρόσθετα, είναι πολύ πιο ελαφρύ σαν υλικό από το τσιμέντο, σίδερο και ατσάλι, που σημαίνει λιγότερη κατανάλωση ενέργειας (και άρα λιγότερες εκπομπές αερίων) για τη μεταφορά και εγκατάσταση του. Σε μελέτες και αναλύσεις σε σχέση με το κύκλο ζωής, το PVC βρέθηκε να είναι το πιο φιλικό προς το περιβάλλον σε σχέση με τα άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές. Η μεγάλη διάρκεια ζωής που έχει σαν υλικό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται συχνή αντικατάσταση. Τελος, λόγω της θερμοπλαστικής του ιδιότητας, μετά από μια χρήση το PVC είναι πολύ εύκολο να απομακρυνθεί από τη κατασκευή και να χρησιμοποιηθεί σε άλλη. Έτσι μπορεί να αφαιρεθεί από τα άλλα πλαστικά και ανακυκλωθεί χρησιμοποιώντας το για άλλη χρήση. Με απλά τεχνολογικά μέσα καθιστούν σίγουρο ότι μεγάλη ποσότητα PVC που έχει χρησιμοποιηθεί σε κατασκευαστικές εφαρμογές, όπως είναι οι σωλήνες, τα κουφώματα και τα δάπεδα, μπορεί εύκολα να ανακυκλωθεί στο τέλος αυτής της πρώτης χρήσιμης ζωής. Στην Ευρώπη η ανακύκλωση του PVC είναι μια ραγδαίως αυξανόμενη επένδυση.

Main properties of PVC Long term: PVC is strong and lightweight as a material with high durability. It is mechanically strong and durable for this is considered as an excellent choice for building use in buildings. Flexibility: It is a very flexible material in use since it can be cut, formed as desired, welded and bonded to other materials in different styles. Strength: As a material it has a long duration and rust. It is also resistant to chemical erosion. Resistant to weather and friction. For this, it is often preferred to outdoor products and long-time products. In fact, the use of PVC for time-consuming products for manufacturing purposes accounts for 85% of its total use. For example, it is estimated that PVC pipes can withstand up to 100 years. In other applications, such as window frames and cable ducts, surveys indicate that over 60% of products will have a life span of over 40 years . Cost: PVC is extremely popular due to its low price. It has been used so much in manufacturing structures for decades because of its physical and technical properties that offer cost-effective advantages. As a material it is very competitive at its price. Combined with the fact that it is very durable, has a long life and is very economical to maintain it, it makes it very competitive with other materials of the kind. According to a Total Cost of Ownership (TCO) survey, a unit of measurement designed to help consumers and owners decide on the direct and indirect costs of a product or system, it has shown that PVC is the most economical and interest material for the manufacture of window frames, ducts and floors. Environmentally friendly: The fact that such a good heat-insulating material enhances the energy efficiency of a building. PVC products need significantly less energy and consume fewer resources to make them. As well as when converting them into the final product. In addition, it is much lighter than cement, iron and steel, which means less energy (and thus less gas emissions) to transport and install. In studies and life cycle analyzes, PVC has been found to be the most environmentally friendly with other materials used in construction. Long lifetime means that it does not need frequent replacement. Finally, due to its thermoplastic property, after one use PVC is very easy to remove from construction and use in another. So it can be removed from the other plastics and recycled using it for another use .     With simple technological means they make sure that a large amount of PVC used in construction applications such as pipes, window frames and floors can be easily recycled at the end of this first useful life. In Europe recycling of PVC is a rapidly growing investment

Kουφώματα PVC

Υπάρχει μεγάλη συζήτηση γύρω από τη χρήση του PVC στα κουφώματα των παραθύρων. Αν και τα πλεονεκτήματα είναι πολλά από τη χρήση του υλικού για τα κουφώματα παραθύρων παρόλα αυτά στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα μια σκεπτικότητα. Αν λοιπόν αποφασίσουμε να βάλουμε PVC στα κουφώματα παραθύρων θα ωφελήσει το σπίτι μας με τους εξής τρόπους: Εύκολη συντήρηση: Τα κουφώματα παραθύρων από PVC δεν χρειάζονται βάψιμο ή σφράγισμα το οποίο μειώνει σημαντικά το κόστος συντήρησης

.

Καθαρίζονται εύκολα με νερό και απλό απορρυπαντικό.

Μεγάλη αντοχή και μεγάλη διάρκεια: Το PVC είναι πολύ ανθεκτικό υλικό που αντέχει στο νερό. Χρησιμοποιείται σε συστήματα αποχετεύσεων εδώ και πάνω από 100 χρόνια.

 

Τα κουφώματα PVC είναι τόσο ανθεκτικά που η πλειοψηφία κουφωμάτων που έχουν εγκατασταθεί πριν από 25 χρόνια, όταν δηλαδή ξεκίνησε και η πρώτη εγκατάσταση τους, αξιοποιούνται ακόμα.

 

Μεγάλη αντοχή στη σκουριά: To PVC είναι πολύ ανθεκτικό στη σκουριά και τη χημική ή φυσική διάβρωση.

 

Θερμομόνωση: Σε αντίθεση με τα μέταλλα που είναι αγωγοί το PVC είναι ένας πολύ καλός μονωτής της θερμοκρασίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα κουφώματα να διατηρούν τη θερμοκρασία μέσα στο χώρο και να μην μεταφέρουν την εξωτερική θερμοκρασία στο εσωτερικό. Έτσι, όχι μόνο διατηρούμε τη θερμοκρασία που θέλουμε στο εσωτερικό αλλά είναι και αποδοτικό ενεργειακά και οικονομικά.

 

Ηχομόνωση: Η ηχορρύπανση είναι ένα έντονο πρόβλημα του καιρού μας ειδικά για όσους μένουν σε μεγάλα αστικά κέντρα. Η έλλειψη καλής ηχομόνωσης στα κτήρια μπορεί να προκαλέσει σωρεία παθήσεων που προσβάλλουν την ακοή αλλά να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ψυχική μας υγεία. Η σωστή, καλή και αποτελεσματική ηχομόνωση έχει σημαντικό ρόλο στην ψυχική ισορροπία και ευημερία των ανθρώπων. Το PVC εκτός από καλός μονωτής της θέρμανσης παρέχει και αποτελεσματική ηχομόνωση στους χώρους που το έχουμε χρησιμοποιήσει στα κουφώματα μας. Τα κουφώματα pvc μπορούν να μειώσουν την ένταση των εξωτερικών ήχων έως -70%! Αν και εσείς θέλετε στο χώρο σας όλα τα πλεονεκτήματα του PVC τότε ήρθε η ώρα να τα βάλετε στη ζωή σας και να ξενοιάσετε. Στην εταιρεία  desynco  θα βρείτε κουφώματα και συνεργεία εγκατάστασης στις πιο οικονομικές και ανταγωνιστικές τιμές.

PVC nozzles

There is a lot of discussion about the use of PVC in window frames. Although the benefits are a lot from using the window window hardware, however, there is still a rationality in Greece. So if we decide to put PVC on window frames it will benefit our house in the following ways: Easy maintenance: PVC window frames do not need painting or sealing that greatly reduces maintenance costs

 

Easy to clean with water and simple detergent. Long lasting and long lasting: PVC is a very durable material that resists water. It has been used in sewer systems for over 100 years. PVC frames are so resistant that the majority of frames that were installed 25 years ago, when they started their first installation, are still being used.

 

 

High resistance to rust: PVC is very resistant to rust and chemical or physical erosion. Thermal insulation: Unlike metal pipes that are PVC, it is a very good temperature insulator. As a result, the window frames keep the temperature inside the room and do not carry the outside temperature inside. Not only do we keep the temperature we want indoors but also energy efficient and economical

 

 

Sound insulation: Sound pollution is an intense problem of our weather especially for those who live in large urban centers. The lack of good sound insulation in buildings can cause a lot of diseases that affect hearing but greatly affect our mental health. Proper, good and effective sound insulation plays an important role in the mental balance and well-being of people. PVC, in addition to a good heat insulator, also provides effective sound insulation in the spaces we have used in our frames. Pvc frames can reduce the volume of external sounds to -70%! Although you want all the advantages of PVC in your space then it's time to put them in your life and take a break. At desynco you will find window frames and installation workshops at the most economical and competitive prices.

Το υλικό κατασκευής των κουφωμάτων PVC, δηλαδή το πλαστικό, έχει μικρότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, σε σύγκριση με το αλουμίνιο. Για το λόγο αυτό τα συνθετικά κουφώματα εμποδίζουν τη μεταφορά θερμότητας από το εξωτερικό του σπιτιού στο εσωτερικό και το αντίστροφο. Έτσι, το σπίτι μένει δροσερό το καλοκαίρι και ζεστό το χειμώνα και φυσικά σε βοηθά να εξοικονομήσεις ενέργεια και χρήματα!

PVC fabrication material, i.e. plastic, has a lower coefficient of thermal conductivity, compared to aluminum. This is why synthetic window frames prevent heat transfer from the outside of the house to the inside and vice versa. So the house stays cool in the summer and hot in the winter and of course helps you save energy and money!